fredag 30 augusti 2013

-Vi hade matriarkat i Norden på Vikingatiden!

"Håll dig på mattan för här är det jag som bestämmer!"
En lika stor överdrift som nationalismens hornbeprydde krigarviking.
-Det säger arkeologen Anna Lihammar i sin bok Vikingatidens härskare.
Bilden av vikingen som den friborne manlige krigaren, är en sen 1800-tals skapelse och  saknar historisk förankring i fynd och sagor.
Fynd och sagor berättar de starka kvinnornas historia. Rikedomen av fynden visar en minst lika stark roll för vissa aristokratiska kvinnor som för männen som hittats i många gravar. Detta med kvinnans roll var något som inte var lika populärt att skriva om när flertalet av de stora gravarna runt om i Norden öppnades under 1800-talet.
Under nationalismens tidsålder skulle nationens hjältar vara hövdingar eller kungar som enbart genom sin uppenbarelse skulle bekräfta den rådande ordningens historiska manifest. Historien om de andra i form av kvinnor eller trälar från andra folkslag hamnade i kulissen och nästan aldrig på centralscenen. Det är intressant att många dåtida forskare valde att ignorera detta till förmån för den egna nationalistiskt präglade myten.
-Anna Lihammars resonemang om matriarkat får väldigt många pusselbitar att falla på plats. Som inte fungerar i den Vikingabild som skapades på 1800-talet.
 • Ordet "fru" härstammar från latinet, "domina" men anses också vara en förkortning av "Freja". Frun hade hand om husets nycklar står det i äldre skrifter. I ett patriarkalt samhälle bestämmer mannen allt och torde knappast överlåta nycklarna till en kvinna.
 • "Oden rådfrågade alltid sin kloka hustru" skriver Snorre själv vilket tyder på ett jämställt förhållande makar emellan.
 • "Freja hade nyckel till sin egen kammare" Knappast i ett patriarkalt samhälle. Från dagens patriarkala samhällen ser vi hur mannen med lagens rätt kan tvinga sig på sin kvinna när han vill. Kvinnan straffas hårt om hon sätter sig till motvärn.
 • "Tor kläddes till brud" Jättarna hade kommit över åskgudens hammare och för att lämna tillbaka den krävde jätten att få Freja till brud. Detta motsatte sig Freja med emfas och Tor fick själv klä sig till brud och hämta sin hammare. I ett patriarkalt samhälle hade Freja bara haft att lyda.
 • Osebergsskeppet och drottning Åsa. Forskare är övertygade om att Åsa var en mäktig prästinna till Freja. Skeppet begravdes först bara delvis. Man byggde en gravkammare i aktern och dolde den med jord och sten. Fören på båten, framför stormasten, låg i fria luften ca 50 år. Under tiden så skänkte man rika offergåvor, guld och silver, innan man fyllde sten och jord ovanpå även fören. -En hedersbetygelse som knappast hade tillkommit "en enkel kvinna".
 • "I stridskonst och ridning tränas pojkar och flickor lika". Att underlåta detta betecknas i Västgötalagen som "urtima brott" vilket bestraffas med fredlöshet och död. Arkeologiska bevis talar för detta. Man har hittat väldigt få damsadlar för vardagsbruk i Västergötland däremot flera praktfulla damsadlar för ceremoniellt bruk. -Att strida med svärd från hästryggen sittande i damsadel torde vara omöjligt utan att falla av hästen. Man har vidare funnit slitsade kjolar i Västergötland vilket gör det möjligt att rida "som en hel karl".
  "All-moder Frigg, runt din heliga sten nu vi samlas, Kvinnor tillsammans, vill
  lyssna till din visdom, Heliga lyssna, skynda att hjälpa oss. Dessa är gudinnans
  ansikten tre ljus från hennes inre eld lyser upp himlen,vatten som rinner från
  hennes källa skänker liv hennes andedräkt spelar i trädens kronor
  och smeker din kind. Heliga moder vaka över dina döttrars väg"
  Völvan var en stark maktfaktor man får inte glömma att tron var lika stark hos 
  vikingatidens människor som idag. Eller lika svag. Välj det som önskas.
 • Rådfråga Völvan inför stora beslut Mycket tyder på att Völvan var en stor maktfaktor, bla många rika gravfynd. Under förkristen tid var valan en högt aktad kvinna. Hon vandrade omkring i landet och välkomnades till folkets gårdar bland annat för att besvara framtidsfrågor angående kommande skördar etcetera. Detta gjorde hon under så kallad sejd, det vill säga att hon kontaktade andevärlden genom att försätta sig i trans. Völvan, valan eller motsvarande i andra kulturer var en yrkesarbetande kvinna dvs. hon utförde sina tjänster mot betalning. I ett patriarkalt samhälle lyssnar ingen man till en kvinnas ord.
-Vad kan vi dra för slutsats av det här?
-"Kruka kvinna - svärd man" så lättvindigt sorterade man gravfynden inom
arkeologin under lång tid. tills dess att osteologerna, de benkunniga, såg
närmare på bäcken i gravarna och fann att fördelningen man-kvinna
med svärd var ungefär 50-50
-Dels att uttrycket "du finner vad du vill finna" även gäller arkeologin. Vill man skapa en stormakts
ärorika historia ur tomma intet för att som Gustav Vasa få Sverige och sig själv att framstå som  mäktig i sina försök att fria till Englands drottning Elisabeth I så vidtalar man den fantasifulle Peder Schwartz att skriva en passande Svensk Historia. De flesta stora arkeologiska utgrävningar skedde under stornationalismens tid på 1800 och början av 1900-talet. Starkt influerade av sin tids värderingar fann man vad man ville finna.
-Makt korrumperar. Alla män var inte nöjda med tingens ordning där kvinnan var likställd eller till och med överordnad mannen i många stycken.
Kristendomens patriarkala budskap kom som på beställning till glädje för de män som ville roffa åt sig makten i samhället från kvinnorna och 1000 år av kvinnoförtryck tog sin början i Guds namn. Före kristendomen valde man den gud eller de gudar till sin förtrogne som passade en bäst. Var man sjöfarare var Njord och Ran - havets gudomar det självklara valet. Var man krigare var Tor åskguden ett bra val. Var man bonde var fertilitetsgudar det självklara valet, Freja och Frej stod högt i kurs i bondesamhället.
Det finns även tecken som tyder på regionala skillnader i vilka gudar och gudinnor man tillbad. En västnordisk och en östnordisk skiljelinje med fertilitetsgudomar som dominerande i väst.
I modern tid kan vi lära oss att se upp med patriarkala religioners inverkan. Samtliga har stått/står för ett hårt kvinnoförtryck och dikterat villkor som ibland är omöjliga att uppfylla för kvinnorna.
De länder som haft/har de mest frigjorda kvinnorna är de rikaste i världen. Även intagningen till universiteten påvisar ett mönster att kvinnan är de intelligenta könet medan mannen är det fysiskt starka könet. Antalet kvinnor som går till universitetsstudier överstiger männen med bred marginal.
Även i västliga kulturer ligger det i maktens intresse att trycka ner kvinnor och förhärliga männen. I den amerikanska kulturen framställs oftast kvinnan som en lycklig varelse som går hemma och pysslar och föder barn medan den starke mannen räddar världen.
Ett ganska naturlig inställning i en så krigisk stat som USA. Man har behov av män som vill bli hjältar och dö ärofullt. Eftersom man har ett "visst svinn" på män behövs kvinnor som vill föda många barn.
Sjöfn

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar